Thursday, November 08, 2007

Happy Diwali


Happy Diwali, originally uploaded by Bombayite.