Saturday, July 14, 2007

bhel stall


bhel stall, originally uploaded by Bombayite.